Spotøebitelé mají právo odstoupit od smlouvy podle následujících pravidel, pøièemž spotøebitelem je každá fyzická osoba, která uèiní právní úkon pro úèely, jež nemohou být pøipsány pøevážnì její obchodní, ani nezávislé profesní èinnosti:

A. Pouèení o právu na odstoupení od smlouvy

Právo odstoupit od smlouvy

Do čtrnácti dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne, kdy jste Vy nebo Vámi určená třetí osoba, která není přepravcem, převzali, příp. převzala poslední dodávku zboží.

Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás Sport-Tiedje GmbH, Flensburger Straße 55, 24837 Schleswig, Deutschland, Tel.: +49 (0) 4621 4210 0, Fax: +49 (0) 4621 4210 699, E-Mail: info@sport-tiedje.de)o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat formou jednoznačného prohlášení (např. dopisem odeslaným poštou , Telefax nebo e-mailem). K tomu účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však předepsáno.

Vzorový formuláø pro odstoupení od smlouvy nebo jiné jednoznaèné prohlášení mùžete rovnìž vyplnit a odeslat elektronicky na našich webových stránkách https://secure.t-fitness.com/kontakt/widerruf. Využijete-li této možnosti, bez zbyteèného odkladu Vám zašleme (napø. e-mailem) potvrzení o pøijetí takového odstoupení od smlouvy.

Pro dodržení lhůty na odstoupení od smlouvy postačí zaslat sdělení o využití práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupíte-li od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno Vaše sdělení o odstoupení od této smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než námi nabízený nejlevnější způsob standardního dodání). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použili při provedení původní transakce, pokud s Vámi nebylo výslovně sjednáno něco jiného; v žádném případě Vám však tímto vrácením nevzniknou další náklady. Máme právo odmítnout vrátit přijaté platby, dokud neobdržíme vrácené zboží nebo dokud neprokážete, že jste již zboží odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží nám musíte zaslat zpět či předat bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nás informujete o odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím lhůty čtrnácti dnů.

My neseme náklady spojené s navrácením.

Odpovídáte za případné snížení hodnoty zboží pouze v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Vylouèení nebo pøedèasné zaniknutí práva na odstoupení od smlouvy:

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na smlouvy o dodání zboží, které není prefabrikované a pro jehož výrobu je rozhodující individuální volba nebo rozhodnutí spotřebitele nebo které je jednoznačně přizpůsobeno osobním potřebám spotřebitele.

Právo na odstoupení od smlouvy zaniká předčasně u smluv o dodávce zvukových nebo obrazových záznamů nebo počítačového softwaru v zapečetěném balení, bylo-li zapečetění po dodání odstraněno.

Všeobecné pokyny

1) Vyvarujte se prosím poškození a znečištění zboží. Zboží nám prosím zašlete pokud možno v původním obalu s veškerým příslušenstvím a se všemi díly obalu. Použijte případně ochranný vnější obal. Pokud již původní obal nemáte, postarejte se prosím o vhodné balení, které zajistí dostatečnou ochranu proti poškození při přepravě.
2) Zašlete nám prosím zboží pokud možno v ofrankované zásilce.
3) Vezměte prosím na vědomí, že výše uvedené všeobecné pokyny 1-2 nejsou předpokladem pro účinný výkon práva na odstoupení od smlouvy.

B. Vzorový formuláø pro odstoupení od smlouvy

Chcete-li odstoupit od smlouvy, vyplňte prosím tento formulář a zašlete jej zpět.

Adresát:

Sport-Tiedje GmbH
Flensburger Straße 55
24837 Schleswig
Deutschland

Fax: +49 (0) 4621 4210 699
E-Mail: info@sport-tiedje.de

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o koupi tohoto zboží (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Datum objednání (*) ____________ / datum obdržení (*) __________________

________________________________________________________
Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

________________________________________________________
Adresa spotřebitele/spotřebitelů

________________________________________________________
Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

_________________________
Datum

(*) Nehodící se škrtněte.

Fitness stroje
nyní osobně vyzkoušejte přímo na místě!
67x v Evropě
Evropská jednička v oblasti fitness strojů
67x v Evropě